VZDELÁVANIE

Prednášky - November 2012

Látkové závislosti, 08.11.2012: Lektor PhDr. Tomáš Kiss hovoril o rozdelení drog a ich vplyve na organizmus človeka, o druhoch závislostí a ich prejavoch. Študenti sa dozvedeli informácie o intenzite účinkov jednotlivých druhov drog - o ich prejavoch a rýchlosti nástupu či odznenia účinkov....

Prednášky - Október 2012

Nelátkové závislosti: 9.10.2012 sme na Špeciálnej základnej škole s vyučovacím jazykom slovenským v Kolárove pripravili prednášku o nelátkových závislostiach. Lektorka PhDr. Zuzana Izsáková sa pri prednáške zamerala na tri najčastejšie sa vyskytujúce nelátkové závislosti a to...

„Ceníme si zdravie v každom veku“ - séria prednášok

V rámci cyklu „Ceníme si zdravie v každom veku“ sme v Zariadení pre seniorov na Špitálskej ul. 16 v Komárne v mesiacoch august až október usporiadali 3 zdravotné prednášky: Prevencia rakoviny hrubého čreva, 08.08.2012: Lektor MUDr. Zoltán Benyó hovoril o vzniku,...

Prednášky jún 2012

Šikanovanie, týranie – 19.6.2012: Prednášky sa konali v priestoroch Špeciálnej základnej školy s VJS v Kolárove. Mgr. Ľudmila Kliská a Mgr. Adriana Grupáčová hovorili s deťmi o tom čo je šikanovanie a čo týranie, kedy sa jedná o šikanovanie a kedy už o týranie. Identifikovali s deťmi rôzne...

Prednášky máj 2012

AIDS – 14.5.2012: V priestoroch Špeciálnej základnej školy v Kolárove sme pripravili prednášku na tému AIDS. Lektorka PhDr. Zuzana Izsáková hovorila o histórii AIDS a o typoch HIV vírusov. Pre žiakov mala pripravené obrázky, na ktorých boli znázornené spôsoby prenosu choroby a žiaci mali...

Prednášky apríl 2012

Látkové závislosti, 16.4.2012:             16.4.2012 sme v priestoroch SOŠ OaS v Komárne usporiadali prednášku na tému „Látkové závislosti“. Žiaci sa dozvedeli presnú definíciu drogy podľa WHO, rozdelenie drog a druhy závislosti. S...

Prednášky február - marec 2012

Prednášky v mesiacoch február a marec 2012   Prevencia kriminality, záškoláctvo – 10.2.2012:             10.2.2012 sme na Špeciálnej základnej škole v Kolárove pripravili besedu s členom mestskej polície...

Prednášky v mesiaci január 2012

18. január 2012 Trestnoprávne povedomie mladistvých, nezákonné obchodovanie s drogami. Prednáška sa konala v priestoroch Špeciálnej základnej školy v Kolárove a vypočulo si ju 26 detí vo veku od 11 do 17 rokov. Cieľom prednášky bolo poskytnúť žiakom dôležité informácie o ich právach a...

Pohybom ku zdraviu 24.4.2012

V rámci 21. Komárňanských dní sme v spolupráci s Univerzitou J. Selyeho a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva usporiadali 24.4.2012 akciu zameranú na pohybovú aktivitu mladej generácie „Pohybom ku zdraviu“. Štyri materské školy z mesta Komárno, ktoré prišli aj so svojimi 131...

Pohybom ku zdraviu

Regionálne osvetové stredisko v Komárne, Univerzita J. Selyeho v Komárne – Katedra telesnej výchovy a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne pripravujú pre materské školy mesta Komárno 4. ročník akcie zameranej na podporu pohybovej aktivity mladej generácie s názvom...

1 | 2 >>