Vzdelávanie a prevencia

Tréning pamäti seniorov

Školenie určené pre pracovníkov sociálnych služieb sme usporiadali v dňoch 19.11.2014 a 3.12.2014 v čase 15:00-16:30 v Spoločenskej miestnosti Zariadenia pre seniorov, Špitálska 16 v Komárne pod vedením lektorky PaedDr. Terézie Strédl, PhD. z Univerzity J. Selyeho...

Prednášky - November 2014

Regionálne osvetové stredisko v Komárne realizovalo na úseku sociálnej prevencie a vzdelávania v mesiaci november 6 výchovno–vzdelávacích interaktívnych stretnutí na témy: Nebezpečenstvá ohrozujúce deti, Trestnoprávne povedomie mladistvých, prevencia kriminality, Ľudské práva, Šikanovanie (obete...

Pohybom ku zdraviu

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Univerzitou J. Selyeho v Komárne – Katedra telesnej výchovy a športu a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne usporiadali pre materské školy z Komárna 6. ročník akcie zameranej na podporu pohybovej aktivity mladej...

Jesenný deň zdravia

ZŠ Rozmarínová v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne a so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne zorgaizovala už druhý ročník zaujímavého podujatia „Jesenný deň zdravia“. Akcia sa uskutočnila dňa 21.10.2014 o 10:00 na ZŠ Rozmarínova...

Prednášky – Október 2014

Regionálne osvetové stredisko v Komárne realizovalo na úseku sociálnej prevencie a vzdelávania v mesiaci október 6 výchovno–vzdelávacích interaktívnych stretnutí na témy: Šikanovanie (obete kyberšikany), Trestnoprávne povedomie mladistvých, prevencia kriminality a Obchodovanie s ľuďmi. Stretnutia...

Obchodovanie s ľuďmi

Regionálne osvetové stredisko v Komárne usporiadalo dňa 23.10.2014 metodický seminár za účelom vyškolenia pedagógov k metodike nového filmu 0800 800 818 spracovaného Medzinárodnou organizáciou pre migráciu zameraného na viaceré formy obchodovania s ľuďmi. Seminár viedli odborne vyškolení...

Meranie tlaku a cholesterolu

Regionálne osvetové stredisko v Komárne spolu s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne usporiadalo v rámci mesiaca úcty k starším 20.10.2014 pre klientov Zariadenia pre seniorov na Špitálskej ulici v Komárne merania tlaku a cholesterolu. Zúčastnení mali možnosť zistiť...

September 2014

Pracovníci Regionálneho osvetového strediska v Komárne 17.9.2014 absolvovali školenie zamerané na etiku internetovej komunikácie. Lektorka Prof. PaedDr. Eva Poláková, PhD. hovorila o tzv. netikete (internetovej etikete). Vysvetlila zamestnancom základné pravidlá a zásady e-mailovej...

Etika internetovej komunikácie - seminár

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo seminár na tému Etika internetovej komunikácie. Lektorka: prof. PaedDr. Eva Poláková, PhD. Seminár sa uskutočnil dňa 17.9.2014 o 8:00 v priestoroch ROS v Komárne.   Info: Mgr. Daniela Chytilová

Naučme sa II.

Metodicko-inštruktážny seminár pre učiteľky MŠ a I. stupňa ZŠ k ucelenému vzdelávaciemu programu pre deti vo veku od 4 do 8 rokov bol pokračovaním 1. stretnutia, ktoré sme organizovali v roku 2013. Seminár bol zameraný na metodiku k druhým dvom zo štyroch publikácií programu Naučme sa spolu...

1 | 2 | 3 >>