Zoči voči prevencii

Zoči voči prevencii

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje v rámci primárnej prevencie sociálno-patologických javov edukačné aktivity pod názvom Zoči voči prevencii. Projekt je určený pre 7. až 9. ročník základných škôl, stredné školy a gymnáziá s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským okresu Komárno a prebieha v mesiacoch máj - november 2018. Každá škola, zapojená do projektu, má možnosť vybrať si témy besied z troch okruhov, t. j. počas stretnutí sa budeme vždy venovať jednej konkrétnej téme.

Okruhy tém:

1. Látkové závislosti - legálne a nelegálne drogy

2. Nelátkové závislosti - gambling, nadmerné používanie mobilných telefónov, internetu, sociálnych sietí, tanorexia, anorexia, bulímia, bigorexia a ortorexia, oniománia, závislosť od siekt a kultov,

3. Nežiaduce spoločenské javy a tolerancia - záškoláctvo, delikvencia a kriminalita, agresivita a šikanovanie, xenofóbia, rasizmus, extrémizmus, intolerancia, diskriminácia,...

Lektorkami sú Mgr. Ľudmila Kliská – slovenský jazyk a PaedDr. Terézia Strédl, PhD. – maďarský jazyk.

Projekt je financovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

 

Info.: Mgr. Daniela Bratská