Workshop - Metodika ľudových tancov Podunajska - uzávierka 30.3.2018

Workshop - Metodika ľudových tancov Podunajska - uzávierka 30.3.2018

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Tanečným divadlom Ifjú Szivek organizujú Workshop – Metodika ľudových tancov Podunajska zameraný na najnovšie poznatky z metodiky výučby ľudového tanca, informácie o vývoji tanečných tradícií v regióne Podunajska, ich princípy a vnútornú štruktúru.

Hlavným cieľom projektu je poskytnúť doplnkové odborné vzdelávanie formou štyroch tvorivých dielní pre vedúcich folklórnych kolektívov a pedagógov ľudového tanca v regióne Komárno. Na seminároch sa budeme venovať metodike výučby tanečného folklóru vo folklórnych kolektívoch pre deti a mládež, metodike nácviku ľudového tanca, jeho analýze a tanečným motívom. Vďaka novým odborným poznatkom budú mať pedagógovia možnosť efektívnejšie pracovať vo svojich folklórnych kolektívoch.

Garantom projektu je Ing. arch. Ladislav Varsányi, generálny riaditeľ Tanečného divadla Ifjú Szivek. Lektormi vzdelávania budú umelecký vedúci Dušan Hégli a členovia Tanečného divadla Ifjú Szivek.

Workshop sa bude konať v priestoroch Domu Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno v termínoch 14.4., 19.5., 13.10., 17.11.2018 v čase 8.00 – 17.00.

Počet miest je obmedzený.

Uzávierka prihlášok: 30. 03. 2018

 

Z verejných zdrojov podujatie podporil hlavný partner Fond na podporu umenia.

Organizačné pokyny a záväzná prihláška

 

Info: Tamara Bátorová