Workshop Metodika ľudových tancov Podunajska II.

Workshop Metodika ľudových tancov Podunajska II.

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje workshop Metodika ľudových tancov Podunajska II. zameraný na najnovšie poznatky z metodiky výučby ľudového tanca, informácie o vývoji tanečných tradícií v regióne Podunajska, ich princípy a vnútornú štruktúru.

Hlavným cieľom projektu je poskytnúť doplnkové odborné vzdelávanie formou troch jednodňových workshopov a jedného víkendového sústredenia pre vedúcich folklórnych kolektívov a pedagógov ľudového tanca Nitrianskeho kraja. Na seminároch sa budeme venovať metodike výučby tanečného folklóru vo folklórnych kolektívoch pre deti, mládež a dospelých, metodike nácviku ľudového tanca, jeho analýze a tanečným motívom, princípom a vnútornej štruktúre tanca, improvizácii v tanečných choreografiách. Vďaka novým odborným poznatkom budú mať pedagógovia možnosť efektívnejšie pracovať vo svojich folklórnych kolektívoch, zavádzať nové choreografie typické a autentické pre región Podunajska.

Garantom a lektorom workshopu je István Katona, folklorista, tanečník, choreograf, pedagóg a etnológ, v rokoch 1983 - 1987 umelecký riaditeľ a choreograf vo folklórnom súbore Mladé srdcia, dnes známe ako Tanečné divadlo Ifjú Szivek v Bratislave.

Jednodňové workshopy sa budú konať v priestoroch Športového centra Univerzity J. Selyeho, Hradná 2, Komárno  v čase od 9.00 hod. v termínoch 

30. 03. 2019

13. 04. 2019

11. 05. 2019

Víkendové sústredenie sa uskutoční v priestoroch Kultúrneho parku Arpáda Fesztyho v Martovciachv v II. polroku 2019.

 

Organizačné pokyny a záväzná prihláška

Uzávierka prihlášok: 22. 03. 2019 (piatok)

Počet miest je obmedzený.

 

Info.: Tamara Bátorová

 

Hlavný partner projektu

Z verejných zdrojov podporil