VIZ (Vzdelávajme – Inšpirujme – Zachovajme)

VIZ (Vzdelávajme – Inšpirujme – Zachovajme)

VIZ (Vzdelávajme – Inšpirujme – Zachovajme)

 

Dať umelcom priestor na prezentáciu svojej tvorby, vzájomnú konfrontáciu, rozšíriť obzory a naučiť ich nové výtvarné a remeselné techniky to bolo cieľom workshopu VIZ (Vzdelávajme – Inšpirujme – Zachovajme), ktoré sa konalo v rámci projektu KREATIV 2020 – KultúraRealizáciaElánAktivitaTradíciaInšpiráciaVzdelávanie.  V tejto súvislosti Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo 4 dňový umelecký workshop zameraný na vzdelávanie amatérskych umelcov, ich inšpiráciu do budúcej tvorby, zachovanie ľudových a tradičných remesiel. Odborným garantom podujatia bola PhDr. Eva Dénesová.

Worskhop sme odštartovali Arttexom. Je to slovenský patent netkanej textílie, druh tapisérie. Technika arttex má svoje korene v 60. rokoch, keď sa vyrábalo tzv. "arachné". Prvá netkaná textília využívala vtedajšiu novinku československého textilného priemyslu - prešívací stroj. V 70. rokoch ho skupina výtvarníkov využila na tvorbu tkaných tapisérií. Po revolúcii sa začala technika používať na tvorbu textilných výtvarných diel, čím vznikol slovenský patent netkanej textílie pod ochrannou známkou s názvom arttex. Základným materiálom techniky je čistá vlna, rúno spracované v širokej palete farieb. To sa poukladá na podkladové plátno, vzniknutý obraz sa zažehlí, pristehuje zafixuje vbodávaním alebo šitím. Touto technikou nás previedla lektorka arttexu Anna Stojanovová, ktorá sa tomuto remeslu venuje už skoro 10 rokov.

Modrotlač TRNKA je rodinná firma, ktorá sa venuje výrobe modrotlače už viac ako 100 rokov. V súčasnosti dielňu spravuje Peter Trnka, ktorý je piatou generáciou z rodiny výrobcov. A práve Peter bol našim lektorom druhého dňa, ktorý sme venovali modrotlači. Aj keď je výroba modrotlače tajomná ako prísady do papu, alebo samotná farba (indigo) sú výrobným tajomstvom, postup výroby modrotlače však tajomstvom nie je. Vyrábať modrotlač je umenie. Umením je dokonca aj to, keď sa podarí dosiahnuť, aby bola modrá naozaj sýta. Látka musí byť zhruba pätnásť minút vo farbe, potom pätnásť minút na vzduchu. Kontaktom s kyslíkom indigo zoxiduje a zafixuje sa na látku. Peter Trnka nazval tento proces zázračným procesom. Tak aj účastníci nášho workshopu čarovali a vyrábali modrotlač.

Kým nám pap schol na slniečku, vybrali sme sa s výtvarníkmi aj na obhliadku Martoviec, ktoré sú svojou rozlohou neveľké, zato však ukrývajú prenádhernú prírodu a krásne ľudové zvyky. Navštívili sme Ľudový dom a Alúvium Žitavy. Martovce ležia pri sútoku riek Nitry a Žitavy, 18 km severovýchodne od Komárna. Kvôli svojej geografickej polohe bola obec pomerne izolovaná od ostatných dedín a miest. Aj táto skutočnosť prispela k tomu, že v Martovciach sa mnohé prvky ľudovej kultúry a zvyky zachovali dlhšie ako v okolitých obciach. Toto platí aj pre ľudovú architektúru. Na začiatku sedemdesiatych rokov minulého storočia bol dom č. 101 vyhlásený za pamiatkovo chránený objekt a od roku 1975 je v ňom zriadená expozícia ľudového bývania. Tradičný roľnícky dom podľa nápisu na hrade postavil István Nagy v roku 1871. Je postavený zo zmesi hliny a slamy technikou vykladania. Štít domu je vypletaný prútím, strechu prikrýva trstina. Vnútorné členenie pôvodne trojpriestorového obytného domu pozostávalo z prednej izby, pitvora s oddelenou kuchynskou časťou s otvoreným komínom a komory, z ktorej posledný majiteľ vytvoril zadnú izbu a k obytnej časti budovy pristaval dnešnú komoru a maštaľ. Izby sú zariadené pôvodným martovským maľovaným nábytkom z konca 19. a zač. 20. stor.

Prírodná rezervácia Alúvium Žitavy bola vyhlásená v roku 1993. Toto chránené územie vymedzujú ochranné hrádze rieky Žitava a končí na sútoku starej Nitry a Žitavy. Alúvium je súbor mokraďových a lesných biotopov, sú tu lužné, vŕbovo-topoľové a jelšové lesy, ktoré slúžia ako vtáčie hniezdište. Domov tu má viac ako 76 druhov vtákov. Nám sa však ukázali len labute. V mokradiach rastú vzácne vodné a močiarne druhy rastlín, ako napríklad leknica žltá, plamienok celistvolity a veľa iných. Alúvium je súčasťou chráneného vtáčieho územia Dolné Považie.

Akvarel je maliarska technika, pri ktorej sa hojne využíva voda. Ide o jednu z najťažších spôsobov maľovania, keďže pri nej nie sú možné rozsiahle opravy. S touto technikou môžete vytvoriť nádherné, vzdušné a žiarivé obrazy. A práve tretí deň podujatia sa niesol v znamení akvarelu - lektorom bol László Zsóka z Budapešti. László sa akvarelu venuje profesionálne už viac ako 8 rokov. Jeho kurzy a workshopy akvarelu na území celého Maďarska sú známe a veľmi vyhľadávané. Od minulého roka rozšíril svoje pôsobenie aj na južné Slovensko. V rámci nášho workshopu oboznámil účastníkov s materiálmi potrebnými na akvarelovú tvorbu (špeciálne štetce, farby a papier), so základmi kompozície a princípmi maľby akvarelu. Účastníci si pod jeho odborným vedením vytvorili akvarelovú maľbu zátišia, na ktorej si osvojili prvotné princípy práce s akvarelom. Popoludňajšia časť workshopu patrila náročnejšej maľbe, akvarelu v plenéri a maľbe krajiny.

Kurz drevorezby prebiehal počas celého podujatia vzhľadom na technickú a fyzickú náročnosť práce. Účastníci sa oboznámili so základmi drevorezby, s problematikou reliéfu a jeho tvorby, ako aj s vlastnosťami dreva a pomôckami, ktoré sú nevyhnutnosťou pri práci s drevom. Vznikli menej náročné diela menšieho rozsahu, komorné diela, ktoré odrážajú skutočnosť, že účastníci workshopu sa s drevorezbou stretli po prvý krát. Vyzdvihnúť je možné exteriérovú sochu pelikána (výška cca 140 cm), kde lektor workshopu István Katona názorne prezentoval postupy drevorezby a vytváranie drevených sôch aj za použitia náročných technických pomôcok.

Podujatie sa konalo 27. - 30. augusta 2020 v Kultúrnom parku Árpáda Fesztyho v Martovciach so záverečnou výstavou vytvorených diel. Veríme, že toto prenádherné prostredie a dlhoročné skúsenosti našich lektorov vytvorili tú pravú kreatívnu atmosféru a že sme amatérskym výtvarníkom poskytli novú inšpiráciu do ich budúcej tvorby.

Workshop z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia – hlavný partner podujatia.

 

VIZ (Oktassunk - Ösztönözzünk – Őrizzünk) / VIZ (Vzdelávajme – Inšpirujme – Zachovajme)

 

Művészeknek tered adni az alkotásaik bemutatásának, a kölcsönös konfrontációnak, a látókör tágításának és az új képzőművészeti, illetve kézműves technikák elsajátításának, ez volt a VIZ (Vzdelávajme – Inšpirujme – Zachovajme / Oktassunk – Ösztönözzünk – Őrizzünk) workshop célja, mely a KREATIV 2020 – KultúraRealizáciaElánAktivitaTradíciaInšpiráciaVzdelávanie című projekt keretén belül valósult meg. Ebből kifolyólag a Komáromi Regionális Művelődési Központ 4 napos, az amatőr művészek oktatását, az alkotókedvük ösztönzését, a népi és a hagyományos kézművesség megőrzését segítő művészeti workshopot szervezett. Az esemény szakmai hátterét PhDr. Dénes Éva biztosította.

A workshopot Arttexszel kezdtük, mely a szlovák szabadalmú nemszőtt textílián belül a faliszőnyeg egyik fajtája. Technikája a 60-as években gyökerezik, amikor az előállításánál az ún. arakhné módszert alkalmazták. Az első nemszőtt textília a csehszlovák textilipar akkori újdonságát – a hímzőgépet felhasználva készült. A 70-es években a képzőművészek egy csoportja szőtt kárpitok készítésénél applikálta. A forradalmat követően ezt az eljárást a textilművészeti alkotások készítésénél kezdték igénybe venni, mely az arttex elnevezésű nemszőtt textília szlovák szabadalmi védjeggyel való ellátását eredményezte. A metódus alapanyaga a széles színválasztékban feldolgozott tiszta gyapjú, melyet az alapul szolgáló vászonra helyeznek, a keletkezett képet levasalják, szurkálással, hozzávarrással rögzítik. Ezt a módszert mutatta be nekünk Stojanovová Anna, aki ezzel a mesterséggel már 10 éve foglalkozik. 

A TRNKA Kéknyomat egy családi vállalat, mely már több, mint 100 éve tevékenykedik a kéknyomat előállításában. Jelenleg a műhelyt Trnka Peter irányítja, aki a gyártócsalád ötödik generációjaként, mint előadó vett részt a kéknyomatnak szentelt második napunkon. Habár ez a típusú eljárás olyan rejtélyes, mint a gyártási titok övezte fedőréteg összetevői, vagy maga a szín (indigó), ennek ellenére a kéknyomat gyártási folyamata önmagában szabadon hozzáférhető. Elkészítése a művészet szintjén áll.  Már az is az artisztikához tartozik, ha elérjük, hogy a kék szín igazán erőteljes legyen. Az anyagot megközelítőleg tizenöt percig kell a színben áztatni, majd tizenöt percig a levegőn hagyni. Az indigó az ájer hatására oxidálódik és a textilre rögzül. Trnka Peter ezt a folyamatot csodálatos műveletnek nevezte el. Így a szakmai találkozónk résztvevői is varázsoltak és kéknyomatot állítottak elő. 

Míg a fedőrétegünk a napon száradt, a képzőművészekkel bebarangoltuk a terjedelmét tekintve kicsi, de csodálatos természetet és gyönyörű népi hagyományokat rejtő Martost. Meglátogattuk a Tájházat és a Zsitva-árteret. A kis falu Nyitra és Zsitva torkolatánál helyezkedik el, Komáromtól északkelet irányában, 18 km-re, földrajzi helyzetéből adódóan a többi falutól és várostól viszonylag elszigetelődve. Többek között ez a tény is hozzájárult ahhoz, hogy Martos, a környező településekkel ellentétben, népi kultúrájának számos elemét és szokását hosszabb ideig tudta megőrizni. Nem különben van ez így a népi építészetében is.  A múlt század hetvenes éveinek kezdetén a 101-es házszámmal bíró épületet műemlékké nyilvánították, mely 1975-től kezdve a népi lakáskultúrát bemutató tájházként üzemel.  A mestergerenda felirata szerint a hagyományos parasztházat Nagy István építette 1871-ben, melynek falai agyag és szalma keverékéből, ún. fecskerakással készültek. A homlokzatot vesszőből fonták, a tetőt nád borítja. Az eredetileg háromosztatú lakóház belső elrendezése elsőházból, az elkülönített kéményaljával rendelkező pitvarból és kamrából állt. A kamrát az utolsó tulajdonos hátsóházzá alakította át, majd a lakórészhez hozzáépítette a ma is álló kamrát és istállót. A szobák berendezése a 19. század végéről és a 20. század elejéről származó eredeti martosi festett bútor.

A Zsitva-árteret 1993-ban nyilvánították természetvédelmi területté. Ezt az értékes övezetet a Zsitva folyó védőtöltései, illetve az Öreg-Nyitra és a Zsitva torkolata határolja gazdag vízi és erdei élővilággal, valamint madárfészkeknek helyet biztosító lápos, fűz-nyár és égererdőséggel. Ez a természeti környezet több, mint 76 madárfaj élőhelyeként szolgál, előttünk ellenben csak a hattyúk mutatkoztak meg. Az Alsó-Vágmentéhez tartozó védett madárterület lápos világát ritka vízi és mocsári növényfajok gazdagítják, többek közt a sárga vízitök és a réti iszalag. 

Az akvarell a vizet bőségesen használó, az egyik legnehezebb festészeti technika, mivel jelentősebb feljavítása nem lehetséges. Ezzel a módszerrel csodálatos, légies és sugárzó alkotások születhetnek.  Ennek jegyében telt a harmadik napunk a budapesti Zsóka László oktató irányítása alatt, aki már több, mint 8 éve foglalkozik szakszerűen az akvarellel. Magyarország egész területén tartott, ennek a technikának szentelt tanfolyamai és alkotóműhelyei ismertek és keresettek. Tavaly óta Dél-Szlovákiára is kiterjesztette tevékenységét. Workshopunk folyamán a résztvevőknek bemutatta az akvarell megalkotásához szükséges kellékeket (különleges ecsetek, festékek és papír), a kompozíció alapjait, illetve festésének alapelveit. Szakmai vezetése alatt a jelenlévők csendéletet örökítettek meg, melynél elsajátították az eljárás alapfolyamatait, majd a délután nehezített munkával, a plein air festéssel és a tájkép kreálásával telt.

A fafaragás tanfolyama, a tevékenység technikai és fizikai igényességét figyelembe véve, a rendezvény egész ideje alatt zajlott. A résztvevők megismerkedtek a fafaragás alapjaival, a domborúság problémáival és annak kialakításával, továbbá a fa tulajdonságaival és annak megmunkálásához elengedhetetlenül szükséges segédeszközökkel. Kisebb méretű, egyszerűbb alkotások jöttek létre, melyek az alkotók a fafaragással való kezdetleges ismerkedését tükrözik. Figyelemre méltó a kültéri pelikán szobra (megközelítőleg 140 cm magas), aminél Katona István, a workshop lektora bemutató jelleggel szemléltette a fafaragás egyes lépéseit, valamint a faszobrok bonyolultabb technikai segédeszközök általi megalkotását. 

Az esemény 2020. augusztus 27-30. között, alkotói kiállítással végződően zajlott a martosi Feszty Árpád Művelődési Park területén. Reméljük, hogy e gyönyörű miliő és az oktatók sokéves tapasztalata megteremtette a megfelelő alkotói légkört, és ezzel az amatőr képzőművészeknek a jövőbeli munkájukhoz új ihletet biztosítottuk. 

A workshopot nyilvános forrásokból támogatta a legfőbb partner, a Művészetet Támogató Alap.

 

 

FOTOGALÉRIA

 

VIZ (Vzdelávajme – Inšpirujme – Zachovajme)

Dať umelcom priestor na prezentáciu svojej tvorby, vzájomnú konfrontáciu, rozšíriť obzory a naučiť ich nové výtvarné a remeselné techniky to je cieľom workshopu VIZ (Vzdelávajme – Inšpirujme – Zachovajme), ktorý sa bude konať v rámci projektu KREATIV 2020 – KultúraRealizáciaElánAktivitaTradíciaInšpiráciaVzdelávanie.  V tejto súvislosti Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo 4 dňový umelecký workshop zameraný na vzdelávanie amatérskych umelcov, ich inšpiráciu do budúcej tvorby, zachovanie ľudových a tradičných remesiel. Odborným garantom projektu je PhDr. Eva Dénesová, lektormi jednotlivých tvorivých dielní sú Peter Trnka - modrotlač, Anna Stojanovová - arttex, László Zsóka – akvarel, István Katona – drevorezba.

Podujatie bude prebiehať od 27. - 30. augusta 2020 v Kultúrnom parku Árpáda Fesztyho v Martovciach so záverečnou výstavou vytvorených diel. Prostredie obce Martovce ponúka veľmi inšpiratívne okolie – Alúvium Žitavy. V rezervácii nad ústím rieky sa účastníci môžu inšpirovať pohľadom na malebnú krajinu s vŕbovým a trstinovým porastom. V tomto prekrásnom prostredí žije približne 76 druhov väčšinou vzácnych a chránených vtákov. Veríme, že toto prenádherné prostredie a dlhoročné skúsenosti našich lektorov vytvoria tú pravú kreatívnu atmosféru.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia – hlavný partner.

 

Podrobnosti o podujatí, program a prihláška

 

 

VIZ (Oktassunk – Ösztönözzünk – Őrizzünk) / VIZ (Vzdelávajme – Inšpirujme – Zachovajme)

 

Művészeknek tered adni az alkotásaik bemutatásának, a kölcsönös konfrontációnak, a látókör tágításának és az új képzőművészeti, illetve kézműves technikák elsajátításának, ez a VIZ (Vzdelávajme – Inšpirujme – Zachovajme / Oktassunk – Ösztönözzünk – Őrizzünk) képzés célja, mely a KREATIV 2020 KultúraRealizáciaElánAktivitaTradíciaInšpiráciaVzdelávanie elnevezésű projekt keretén belül valósul meg. Ennek tekintetében a Komáromi Regionális Művelődési Központ 4 napos, az amatőr művészek oktatását, az alkotókedvük ösztönzését, a népi és a hagyományos kézművesség megőrzését segítő művészeti workshopot szervez. A projekt szakmai hátterét PhDr. Dénes Éva biztosítja, az egyes alkotóműhelyek oktatói Trnka Peter – kéknyomat, Stojanovová Anna – arttex, Zsóka László – akvarell, Katona István – fafaragás. 

A rendezvény 2020. augusztus 27 – 30. között, a martosi Feszty Árpád Művelődési Parkban, egy közös alkotói kiállítással végződően zajlik.  Martos község környezete a Zsitva – ártérrel nagyon inspiráló közeget kínál. A résztvevők a torkolat körüli védett terület nyújtotta, fűzesekkel és nádasokkal teli festői tájból meríthetnek ihletet. E gyönyörű miliő megközelítőleg 76, többnyire ritka és védett madárfaj élőhelye. Reméljük, hogy ez a csodálatos vidék és az oktatók sokéves tapasztalata megteremti a megfelelő alkotói légkört.

Nyilvános forrásokból támogatta a legfőbb partner, a Művészetet Támogató Alap.

 

 

Az esemény részletei, ütemterv és jelentkezési ív