V. Rozprávkový festival – KDE BOLO, TAM BOLO ... - VÝSLEDKY

V. Rozprávkový festival – KDE BOLO, TAM BOLO ... - VÝSLEDKY

V. Rozprávkový festival – KDE BOLO, TAM BOLO ... - VÝSLEDKY

Vplyv rodiča a rodiny rozvíja u dieťaťa schopnosť nájsť zmysel života, potom nasleduje správne prenesené kultúrne dedičstvo, v čom veľkú úlohu hrá aj rozprávka. Svet rozprávok neodzrkadľuje len fantáziu, ale aj zmýšľanie detí. Obraz, ktorý o svojom prostredí, plný dobrých a zlých obrov, víl a ježibáb si utvárajú a tie vysvetľujúce domnienky, ktoré im pomáhajú pochopiť fungovanie sveta. Tento názor podopiera aj Bruno Bettelheim, detský psychológ, ktorý počas analýzy rozprávok píše: „Rozprávka nielen zábavu ponúka dieťaťu, ale rozvíja aj jeho sebapoznanie a podporuje jeho rozvoj osobnosti“. Svet rozprávok o vílach sprostredkuje taký, na ľudí zameraný hodnotový systém, aký aj Regionálne osvetové stredisko v Komárne rovnako chcelo podať deťom v rámci usporiadania tohtoročného rozprávkového festivalu V. Kde bolo, tam bolo..., tak ako to robili už sto alebo päťsto rokov dozadu. Našim cieľom je, aby sa vyvinuli v škôlkaroch a školákoch základné morálne kategórie, aby chceli a aj dokázali rozlíšiť dobro, aj zlo, i svoje rozhodnutie. Mnoho storočí sa formujúce rozprávky o vílach práve tie sú schopné: keďže ich odkazy sa integrujú do detskej emočnej inteligencie, a odtiaľ vyžarujú odhodlanie k morálnemu dobru na celý život. Pre maďarsky hovoriace detí Komárňanského okresu sa tento rok súťaž vo výtvarníctve a v prednese rozprávok realizovala vo virtuálnom prostredí, so 118 kresbami žiakov s umeleckým duchom a 9 videonahrávkami rozprávačov.

Mimoriadne potešenie bolo pre nás, že ani terajšie epidemiologické obdobie neodradilo tvorivú mládež od prihlásenia sa do súťaže, a nielen počtom, ale aj nádhernými kreatívnymi dielami obohatili dedičstvo menšinovej kultúry nášho regiónu. Výtvarné tvorby a prednesy rozprávok nahrané na video nám odhalili magický svet imaginárnych, zázračných bytostí, s ktorým sa s vami podelíme vo forme virtuálnej výstavy na našej webovej stránke.

Do krajskej súťaže, ktoré sa uskutoční on-line 27. novembra 2020 na Krajskom osvetovom stredisku v Nitre, postúpilo vo výtvarnej časti 1., 2. a 3. miesto v každej kategórii.

Postupnosť súťaže v prednese rozprávok tento rok okresným kolom končí.

Každému účastníkovi srdečne blahoželáme a do budúcnosti im prajeme veľa šťastia a tvorivej nálady!

VÝSLEDKY

V. Mesefesztivál - Hol volt, hol nem volt... - EREDMÉNYEK

A szülő és a család hatása fejleszti ki a gyermekben a képességet, hogy megtalálja élete értelmét, ezután következik a gyermeknek megfelelő módon átadott kulturális örökség, melyben nagy szerepet vállal a mese is. A mesék világa nemcsak a gyermek fantáziáját tükrözi, hanem a gondolkodását is; azt a képet, amit a környezetéről – amely tele van jó és gonosz óriásokkal, tündérekkel és vasorrú bábákkal – alkot, és azokat a magyarázó meglátásokat, amelyek ennek a világnak a működését számára érthetővé teszik. Ezt támasztja alá Bruno Bettelheim gyermekpszichológus is, aki a mesék elemzésének során azt írja: „A mese nemcsak szórakozást nyújt a gyermeknek, hanem fejleszti önismeretét, és elősegíti személyiségének fejlődését”. A tündérmesék világa egy olyan emberközpontú értékrendet közvetít, melyet az idei V. Hol volt, hol nem volt… c. mesefesztivál keretén belül a Komáromi Regionális Művelődési Központ éppúgy át szeretett volna adni a gyermekeknek, mint ahogy tették ezt száz vagy ötszáz éve. Szeretnénk, ha kiépülnének az óvodásokban, kisiskolásokban az alapvető erkölcsi kategóriák, hogy meg akarják és meg is tudják különböztetni egymástól a jót és a rosszat, és döntéseiket, tetteiket is ez határozza meg. A sok századokon át csiszolódó tündérmesék éppen erre képesek: ugyanis üzeneteik beépülnek a gyerekek érzelmi intelligenciájába, és egész életre kihatóan sugározzák onnan az erkölcsi jó iránti elkötelezettséget. A Komáromi járás magyarajkú gyermekeinek számára rendezett képzőművészeti és mesemondó verseny a tündérmesék témájában idén a virtuális térben valósult meg, 118 művészlelkületű diák rajzával és 9 mesemondó videofelvételével.

Külön öröm számunkra, hogy ez a járványügyileg nehezített időszak sem gátolta meg a kvalitásaikat bemutatni vágyó gyermekeket a megmérettetésben, így kreatív műveikkel és tehetségükkel gazdagabbá tették a kisebbségi kultúra örökségét. A beérkező képzőművészeti alkotások és a videofelvételre feljátszott mesemondások által képzeletben létező, csoda lényekből álló varázslatos világ tárult elénk, melyet virtuális kiállítás formájában a honlapunkon osztunk meg Önökkel.

A képzőművészeti verseny minden kategóriájának 1., 2. és a 3. helyezettű alkotása továbbjutott a megyei fordulóra, mely 2020. november 27-én, elektronikus módon történik a Nyitra Megye Művelődési Központjában.

A mesemondó verseny felmenő jellege idén a járási fordulóval zárult.

Minden résztvevőnek szívélyesen gratulálunk, a továbbiakban pedig sok szerencsét és alkotókedvet kívánunk!

EREDMÉNYEK

 

 

V. Rozprávkový festival – KDE BOLO, TAM BOLO ...

Vytvorením tradície sa už V. Rozprávkový festival Kde bolo, tam bolo... usporiada, ako postupová súťaž v prednese a v ilustrácii rozprávok pre všetky materské školy, základné školy, špeciálne základné školy a 8-ročné gymnáziá s vyučovacím jazykom maďarským v okrese Komárno. Tohtoročnou témou budú Rozprávky o vílach. Prihlášky je možné postúpiť na:

1. Prednes rozprávky v maďarskom jazyku (základné školy, špeciálne základné školy a 8-ročné gymnáziá – podľa kategórií)

2. Výtvarná súťaž (materské školy, základné školy, špeciálne základné školy a 8-ročné gymnáziá – podľa kategórií)

Prihlásené deti a žiaci si môžu zasúťažiť na okresnom kole 22. októbra 2020, o 08:30 na Cirkevnej spojenej škole MARIANUM, ul. biskupa Királya 30, 945 01 Komárno, kde vystavíme najlepšie výtvarné práce. V každej kategórii 1., 2. a 3. miesto postupuje do krajského kola súťaže, ktoré sa uskutoční 12. novembra 2020 na Krajskom osvetovom stredisku v Nitre.

Uzávierka prihlášok a termín doručenia prác: 14. októbra 2020.

 

 

V. Mesefesztivál - Hol volt, hol nem volt...

Hagyományt teremtve, immáron az V. Hol volt, hol nem volt... c. mesefesztivál valósul meg a Komáromi járás magyar tannyelvű óvodáinak, alapiskoláinak, speciális alapiskoláinak és a 8 osztályos gimnáziumainak tanulói részére. A mesemondó verseny és a képzőművészeti alkotópályázat témája ebben az évben a Tündérmesék. Jelentkezni lehet:

1. Mesemondó verseny magyar nyelven (alapiskolák, speciális alapiskolák és 8 osztályos gimnáziumok – kategóriák szerint)

2. Képzőművészeti alkotópályázat (óvodák, alapiskolák, speciális alapiskolák és 8 osztályos gimnáziumok – kategóriák szerint)

A jelentkezők a járási fordulón 2020. október 22-én mérettethetik meg magukat, 08:30 órai kezdettel a MARIANUM Egyházi Iskolaközpont aulájában, Király püspök utca 30, 945 01 Komárno, ahol a legjobb pályamunkák kiállításra is kerülnek. Minden egyes kategória 1., 2. és 3. helyezettje továbbjut a kerületi versenyre, amely 2020. november 12-én lesz a Nyitra Megye Művelődési Központjában. 

A jelentkezések lezárása és a kézbesítési határidő: 2020. október 14. 

 

Viac informácií