Škola poézie

Škola poézie

Regionálne osvetové stredisko v Komárne zorganizovalo 11. novembra 2015 školiteľské podujatie pre žiakov, študentov a pedagógov - Školu poézie. Lektorka Eliška Sadíleková sa zamerala na rozbor, výklad a úpravu umeleckého textu, aké osobitosti básnickej reči je potrebné si všímať: zvukovú organizáciu slov, jej rytmus, ozdoby, rýmy a veršové presahy.

Účastníci v praktickej časti na vlastnej predlohe interpretačných textov získavali skúsenosti s odkrývaním rôznych stránok obrazovosti textu napr. príbehu ako podobenstva, hlavnej myšlienky ako metafory, čiže obrazu s preneseným významom a učili sa svojráznosti autorovho básnického štýlu, ale aj o zmysle jednotlivých obrazov, symbolov, prirovnaní i skrytých významov básnickej predlohy.