Sing a Song - AJ S NAMI DOMA

Sing a Song - AJ S NAMI DOMA

Víťazné videá speváckej súťaže Sing a Song 2020.

 

 

 
 

Vyhlásenie výsledkov speváckej súťaže Sing a Song.

Regionálne osvetové stredisko v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Komárne uskutočnilo spevácku súťaž v speve jednotlivcov pre deti a mládež pod názvom Sing a Song. Konala sa virtuálnou formou v podobe videonahrávok zasielaných elektronicky. Súťaže sa zúčastnili speváci a speváčky zo základných, stredných a základných umeleckých škôl v okrese Komárno. Odbornú porotu tvorili hudobní pedagógovia Renáta Záhorská, Júlia Gál a Cyntia Kulin Pastorek zo ZUŠ v Komárne.

Do súťaže bolo prihlásených 28 videonahrávok. Porota 26. mája 2020 na základe odborných kritérií vyhodnotila umelecké výkony v ľudovom a muzikálovom speve v jednotlivých kategóriách.

Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na prvých miestach, okrem diplomu budú ocenení aj profesionálnym audiovizuálnym záznamom vytvoreným vo Fambi Studio v Komárne. Nahrávky budú následne zverejnené na internetovej platforme ROS a ZUŠ v Komárne. Druhé a tretie miesta obdržia Diplom a knižnú poukážku do kníhkupectva Diderot v Komárne. Odborná porota udelila aj Čestné uznania za umelecký výkon.

Všetkým súťažiacim blahoželáme k ich skvelým umeleckým výkonom!

 

 

Sing a Song énekverseny eredményhirdetése

A Komáromi Regionális Művelődési Központ a Komáromi Művészeti Alapiskolával együttműködve virtuális jelleggel és elektronikusan továbbított videofelvételek formájában megvalósította a Sing a Song elnevezésű gyermek és ifjúsági egyéni énekversenyt. A szakavatott zsűri tagjai a Komáromi Művészeti Alapiskola ének szakos tanárai, Záhorská Renáta, Gál Júlia és Kulin Pastorek Cyntia voltak.

28 videofelvétel került megmérettetésre, melyekből a versenybírák             2020. május 26-án szakmai kritériumok alapján kiértékelték a népdal és musical egyes kategóriáinak művészi teljesítményét.

Az első helyezettű versenyzők az Oklevélen kívül a komáromi Fambi Stúdióban készített hivatásos audio-vizuális felvételben is részesülnek, melyek a Komáromi Regionális Művelődési Központ és a Komáromi Művészeti Alapiskola internetes csatornáin lesznek közzétéve. A második és a harmadik helyezettek Oklevelet és a komáromi Diderot könyvkereskedésbe szóló könyvutalvány tárgyi díját kapják. A szakzsűri a művészi teljesítményt további Elismerő Oklevelekkel értékelte. 

 

A kiváló művészi teljesítményért minden versenyzőnek gratulálunk!

 

Výsledková listina / Eredmények

 

Lalák Anna

Majer Jázmin

Ema Jakubašeková

Bajcsy Tünde

Nátek Eszter

  

 

Sing a Song - vyhlásenie súťaže

Regionálne osvetové stredisko v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Komárne vyhlasuje spevácku súťaž v speve jednotlivcov pre deti a mládež pod názvom Sing a Song. Súťaže sa môžu zúčastniť všetky základné školy, stredné školy a základné umelecké školy v okrese Komárno.

 

ZŠ súťažia v kategórii ľubovolný výber ľudovej piesne v slovenskom, alebo maďarskom jazyku.

SŠ a ZUŠ súťažia v kategórii ľubovoľná ľudová pieseň alebo muzikálový spev. V kategórii muzikálový spev si súťažiaci musia vybrať jednu z určených súťažných skladieb. Povinný hudobný sprievod k muzikálovej piesni je k dispozícii na stiahnutie https://www.roskn.sk/podujatia/sing-a-song-2020/. Interpretovať muzikálovú skladbu bude možné v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku. Každá kategória sa delí na dievčatá a chlapcov.

Porotcov tvoria hudobní pedagógovia zo ZUŠ v Komárne Renáta Záhorská, Cyntia Kulin Pastorek a Júlia Gál.

V každej kategórii bude vyhodnotené 1., 2. a 3. miesto a cena riaditeľky ROS v Komárne. Ocenení súťažiaci dostanú vecnú cenu a Diplom s možnosťou vystúpiť na verejnom koncerte organizovanom ZUŠ, alebo ROS v Komárne. Ocenené súťažné nahrávky zverejníme na YouTube, Facebookových a webových stránkach ROS a ZUŠ-MAI v Komárne. Prvé miesta z každej kategórie získajú cenu v podobe profesionálnej zvukovo-vizuálnej nahrávky vo FAMBI štúdiu v Komárne.

 

Súťažné kategórie:

1. Súťažná kategória základné školy ročník 1-4

2. Súťažná kategória základné školy ročník 5-9

3. Súťažná kategória stredné školy

4. Súťažná kategória základné umelecké školy:

4.1 podkategória vek 7-12

4.2 podkategória vek 13-15

4.3 podkategória vek 16-20

 

Podmienky účasti  v súťaži:

Súťažiaci je povinný zaslať videonahrávku spolu s menom, vekom, názvom školy a ročníkom a GDPR súhlasom (do veku 16 rokov so súhlasom zákonného zástupcu) na mailovú adresu litauszki.osveta@gmail.com.

 Formulár na GDPR súhlas – do 16 rokov
 Formulár na GDPR súhlas – od 16 rokov

Všetky potrebné informácie nájdete na https://www.roskn.sk/podujatia/sing-a-song-2020/

Vyhlásenie súťaže: 25. apríl 2020

Uzávierka súťaže: 25. máj 2020

Vyhlásenie výsledkov: 1. jún 2020 Deň detí

Pozvánka Anikó Lukáčovej

 

 

Sing a Song

A Komáromi Regionális Művelődési Központ a Komáromi Művészeti Alapiskolával együttműködve kihirdeti a Sing a Song elnevezésű gyermek és ifjúsági egyéni énekversenyt. A versenyben a Komáromi járás összes alap- és középiskolája, illetve művészeti alapiskolája részt vehet.

 

Az alapiskolák versenykategóriája szabadon választott magyar vagy szlovák népdal.

A középiskolák és a művészeti alapiskolák megmérettetési kategóriája pedig szabadon választott magyar vagy szlovák népdal, illetve musical. A versenyzőknek kötelező az általunk megadott zenei alapot használni mely letölthető a https://www.roskn.sk/podujatia/sing-a-song-2020/ web címen. A musicalt választóknak a kijelölt versenykompozíciókból kell egyet választaniuk, melyet magyar, angol vagy szlovák nyelven adhatnak elő. Minden kategória fiú és lány csoportra osztott.

A verseny bírái a Komáromi Művészeti Alapiskola ének szakos tanárai, Záhorská Renáta, Kulin Pastorek Cyntia és Gál Júlia.

Minden kategória 1. 2. és 3. helyezettjét, valamint a Komáromi Regionális Művelődési Központ igazgatónőjének különdíjasát érdemben részesítjük. A kitüntetettek tárgyi díjat és oklevelet vehetnek át a Komáromi Regionális Művelődési Központ vagy a Komáromi Művészeti Alapiskola által szervezett nyilvános koncerten való fellépés lehetőségével. A díjazottak veresenyfelvételeit a Komáromi Regionális Művelődési Központ és a Komáromi Művészeti Alapiskola honlapjain, illetve Youtube, Facebook csatornáin tesszük közzé.

A versenykategóriák első helyezettjeivel továbbá a komáromi Fambi stúdióban hivatásos audio-vizuális felvételt készítünk.

 

Verseny kategóriák

1.Versenykategória alapiskolák, 1-4. évfolyam, fiú, lány

2.Versenykategória alapiskolák 5-9. évfolyam, fiú, lány

3.Versenykategória középiskolák, fiú, lány

4.Versenykategória művészeti alapiskolák

4.1. alkategória 7-12 éves korosztály, fiú, lány

4.2. alkategória 13-15 éves korosztály, fiú, lány

4.3. alkategória 16-20 éves korosztály, fiú, lány

 

Versenyfeltételek:

A versenyző köteles a versenyszámról videót küldeni, megjelölve a nevével, életkorával, az iskola nevével, évfolyamával, valamint a GDPR általi (16 év alattiaknál szülői) beleegyezésével az alábbi email címre: litauszki.osveta@gmail.com.

 A GDPR nyomtatvány – 16 éves korig
 A GDPR nyomtatvány – 16 éves kortól

Minden szükséges információ megtalálható a https://www.roskn.sk/podujatia/sing-a-song-2020/ weboldalon.

A verseny kihirdetése: 2020. április 25.

A verseny lezárása: 2020. május 25.

A verseny eredményhirdetése: 2020. június 1.  - Nemzetközi Gyermeknap

Lukáč Anikó meghívója

 

Muzikálová pieseň dievčatá 

Muzikálová pieseň dievčatá / / Musical versenydalok lányoknak:
(stiahnite kliknutím na názov skladby)

  1. Mamma Mia! – Mamma Mia
  2. Tangled – When Will My Life Begin
  3. The Wizard of Oz – Over The Rainbow
  4. Pocahontas – Colors of The Wind
  5. Moana – How Far I’ll Go

 

Muzikálová pieseň chlapci / Musical versenydalok fiúknak
(stiahnite kliknutím na názov skladby)

  1. Mulan – I’ll make a man out of you
  2. The Lion King – Can You Feel the Love Tonight
  3. The Greatest Showman – A Million Dreams
  4. Moana – You’re Welcome
  5. Hercules – Go The Distance