Prednášky - Október

Trestné činy voči rodine:

Dňa 10.10.2013 sme na Špeciálnej základnej škole s vyučovacím jazykom slovenským v Kolárove a na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Komárne usporiadali besedy na tému trestných činov voči rodine. Lektorka Mgr. Adriana Grupáčová študentom vysvetlila čo sú to trestné činy voči rodine, o aké činy sa jedná a ku každému pridala krátku charakteristiku. Pripomenula študentom od akého veku je už človek trestne zodpovedný, aký je rozdiel medzi maloletým a mladistvým a ako sa udeľuje výška trestu podľa veku osoby. Hovorila o postupe pri výsluchu, ak sa jedná o osobu maloletú, mladistvú, alebo dospelú, kto musí byť prítomný pri tomto výsluchu a ako prebieha. Prednáška mala výchovno-vzdelávací charakter. Študentov zaujali hlavne príklady z praxe, taktiež si pýtali radu ako postupovať v ich prípadoch neplatenia výživného rodičom. Naším cieľom bolo poukázať na konkrétne nezákonné konania rodičov a poručníkov a poradiť žiakom ako postupovať pri takomto konaní.