Prednášky - Október 2012

Prednášky - Október 2012

Nelátkové závislosti:

9.10.2012 sme na Špeciálnej základnej škole s vyučovacím jazykom slovenským v Kolárove pripravili prednášku o nelátkových závislostiach. Lektorka PhDr. Zuzana Izsáková sa pri prednáške zamerala na tri najčastejšie sa vyskytujúce nelátkové závislosti a to anorexiu, bulímiu a závislosť na jedle. Hovorila o ich základných identifikačných znakoch, prejavoch, spôsoboch liečby, o prevencii pred týmito ochoreniami a o nevyhnutnosti zeleniny a ovocia v jedálničku.

Prevencia kriminality:

11.10.2012 sme na Strednej odbornej škole na Bratislavskej ceste č. 10 v Komárne usporiadali prednášku na tému Prevencia kriminality. Náš lektor, člen mestskej polície v Komárne, Alexander Tóth oboznámil študentov so znením najdôležitejších zákonov, ktoré musí každý človek a občan Slovenskej republiky dodržiavať a ctiť. Upozornil študentov na ich povinnosti a na výšku a formu trestu za vykonanie priestupku alebo trestného činu. Prednášky dopĺňal o príklady z praxe.

Fotogaléria z podujatí:

 

Trestné činy voči rodine, 16.10.2012:

16.10.2012 sme na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Komárne pripravili prednášku o trestných činoch, ktorých sa často dopúšťajú rodičia na svojich deťoch. Lektorka Mgr. Adriana Grupáčová na začiatku študentom vysvetlila čo sú to trestné činy voči rodine, o aké činy sa jedná a ku každému pridala krátku charakteristiku. Pripomenula študentom od akého veku je už človek trestne zodpovedný, aký je rozdiel medzi mladistvým a maloletým a ako sa udeľuje výška trestu podľa veku osoby. Tiež hovorila o postupe pri výsluchu, ak sa jedná o osobu mladistvú, maloletú alebo dospelú, kto musí byť prítomný pri tomto výsluchu a ako prebieha.

 

Šikanovanie, 19.10.2012:

Na Špeciálnej základnej škole, Košická 8, v Komárne sme dňa 19.10.2012 pripravili prednášku na tému Šikanovanie. Lektorka PaedDr. Iveta Szabóová hovorila o šikanovaní v škole a kyberšikanovaní. Žiaci si vypočuli aké typy a formy šikanovania poznáme a aké sú jeho znaky. Oboznámili sa nielen s typmi iniciátorov šikanovania ale aj s typmi ich obetí a ich charakteristickými znakmi. Lektorka im tiež poskytla kontakty na linku pomoci, webovú stránku a mailovú adresu tejto linky.