Prednášky - November 2014

Prednášky - November 2014

Regionálne osvetové stredisko v Komárne realizovalo na úseku sociálnej prevencie a vzdelávania v mesiaci november 6 výchovno–vzdelávacích interaktívnych stretnutí na témy: Nebezpečenstvá ohrozujúce deti, Trestnoprávne povedomie mladistvých, prevencia kriminality, Ľudské práva, Šikanovanie (obete kyberšikany) a Ako zvládnuť dospievanie – problémy v správaní. Stretnutia sme usporiadali v rámci okresu Komárno na 1 špeciálnej základnej škole, 1 základnej škole a 3 stredných odborných školách. Cieľom stretnutí bolo informovať žiakov a študentov o základných ľudských právach, rizikách hroziacich deťom aj mládeži a upozorniť na najvýraznejšie zmeny v správaní dospievajúcich.