Prednášky - Máj

Pohybom ku zdraviu, Univerzita J. Selyeho, Komárno – 07.05.2013

Regionálne osvetové stredisko v Komárne, Univerzita J. Selyeho v Komárne – Katedra telesnej výchovy a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne pripravili pre materské školy mesta Komárno podujatie na podporu pohybovej aktivity mladej generácie 5. ročník Pohybom ku zdraviu. Akcia bola rozdelená do troch blokov, na začiatku si študenti univerzity rozdelili deti do skupín a spoločne sa venovali rôznym hrám a pohybovým aktivitám. Nakoniec si všetky deti spolu s lektorkou Mgr. Évou Slávikovou zacvičili. Podujatia sa zúčastnilo päť komárňanských materských škôl.

FOTOGALÉRIA

 

Ako zvládnuť dospievanie, Špeciálna ZŠ s VJS, Lesná 9, Kolárovo – 16.5.2013

Témou prednášky bolo dospievanie a problémy v správaní. Lektorka sa so žiakmi rozprávala o puberte a adolescentnom veku - aké sú ich znaky, aké zmeny v správaní prinášajú a ako tieto zmeny ovplyvňujú ich správanie. Hovorili spolu o antisociálnom správaní a delikvencii mládeže. Cieľom bolo poukázať na najvýraznejšie zmeny v správaní dospievajúcich a tým im uľahčiť prechod od detstva po dospelosť.

 

Cesta k emocionálnej zrelosti, Špeciálna ZŠ s VJS, Lesná 9, Kolárovo – 16.5.2013

Lektorka sa so študentmi rozprávala o prejavoch emócií v období dospievania a reakciách na konfrontáciu s dospelými ľuďmi. Hovorili spolu o vplyve životných zmien, akými je napríklad zmena bydliska, či odlúčenie od rodiny na psychiku dospievajúcich. Mgr. Ľudmila Kliská poukázala na zmeny vo vzťahoch dospievajúcich k ich rodine a priateľom, zároveň poukázala na zmeny v ich hodnotovom rebríčku. Na záver si žiaci spravili aktivitu s názvom Semafór. Cieľom bolo pochopenie zmien v živote dospievajúcich detí a lepšie zvládnutie tohto obdobia.

 

Naučme sa... ,Zichyho palác, Podunajské Múzeum, Komárno – 21.5.2013

Regionálne osvetové stredisko v Komárne dňa 21.mája 2013 usporiadalo metodicko-inštruktážny seminár pre učiteľky MŠ a I. stupňa ZŠ k vzdelávaciemu programu Naučme sa spolu vychádzať.

Seminár bol zameraný na metodiku k publikáciám Naučme sa spolu rozprávať a nájsť riešenie, Naučme sa podeliť a vystriedať sa. Pod vedením lektorky Mgr. Andrei Polokovej z Občianskeho združenia - Zlepšenie sveta sa účastníčky zoznámili s kompletnou metodikou k publikáciám a naučili sa ako viesť hodinu s deťmi a rodičmi.

 

Prevencia kriminality, Špeciálna ZŠ s VJM, Košická 8, Komárno – 24.5.2013

Prednáška bola zameraná na kriminalitu mládeže. Lektor prebral so žiakmi tie najčastejšie protizákonné konania mladistvých a to krádeže, hranie hazardných hier, ničenie verejného a školského majetku, užívanie alkoholu, cigariet, drog, slovné i fyzické napádanie učiteľov. Žiaci boli upozornení aj na postihy pri nedodržiavaní povinnej školskej dochádzky a porušovaní školského poriadku. Naším cieľom bolo poukázať na konkrétne nezákonné konania mládeže a upozorniť na dôsledky týchto činov.

 

Nelátkové závislosti, SOŠ – SZKI, Bratislavská cesta, Komárno – 28.5.2013

Beseda bola zameraná na tému nelátkových závislostí. Lektorka hovorila so študentmi o troch, v dnešnej dobe najčastejšie sa vyskytujúcich, nelátkových závislostiach - závislosti na internete, počítačových hrách a posadnutosti zdravou výživou. Prebrali tiež závislosti akými sú oniománia, pornonarkománia, workoholizmus, závislosť na kultoch a sektách, či závislosť na mobilných telefónoch. Na záver si študenti spravili test závislosti na internete a počítačových hrách. Cieľom besedy bolo informovať študentov o rizikách novodobých závislostí a poukázať na ich vplyv na život človeka.

 

Prevencia drogových závislostí, SOŠOaS, Budovateľská 32, Komárno – 30.5.2013

Beseda bola zameraná na prevenciu látkových závislostí. Venovali sme sa hlavne závislostiam na cigaretách, alkohole, marihuane a pervitíne. Študenti sa s lektorkou rozprávali o skúsenostiach s týmito látkami, o pocitoch pri ich užití a vplyve na ich život.