Prednášky - Január 2013

Ako zvládnuť dospievanie – problémy v správaní, 25.01.2013:

25.01.2013 sme pre žiakov Špeciálnej základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne usporiadali prednáškou, ktorej témou bolo dospievanie a problémy v správaní. Lektorka PhDr. Iveta Szabóová sa so žiakmi rozprávala o puberte a adolescentnom veku - aké sú ich znaky, aké zmeny v správaní prinášajú a ako tieto zmeny ovplyvňujú ich správanie. Hovorili spolu o antisociálnom správaní a delikvencii mládeže, o vzťahoch medzi deťmi a rodičmi, o vzťahoch detí medzi sebou i o správaní voči učiteľom. Cieľom prednášky bolo analyzovať správne a nesprávne spôsoby reagovania a správania sa.

 

Prevencia kriminality, záškoláctvo, 29.01.2013:

Na Špeciálnej základnej škole s vyučovacím jazykom slovenským v Kolárove sme usporiadali besedu s Mgr. Ľudmilou Kliskou, ktorá sa so žiakmi rozprávala o tom čo je to povinná školská dochádzka, koľko rokov sú povinní chodiť do školy a čo hrozí im a ich rodine, ak školskú dochádzku nebudú dodržiavať. Žiaci sa tiež dozvedeli aká je horná hranica neospravedlnených hodín, kedy ide o priestupok a kedy už o trestný čin. Na konci besedy si žiaci spolu s lektorkou spravili aktivitu "prečo rád/nerád chodím do školy", ktorú lektorka vyhodnotila.

 

Ako zvládnuť dospievanie – problémy v správaní, 29.01.2013:

Na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Komárne sme usporiadali besedu, ktorej hlavnou témou boli problémy mladých ľudí v období puberty. Besedy sa zúčastnili len dievčatá, s ktorými sa lektorka rozprávala o problémoch v období puberty, o ich vzťahoch s rodičmi a partnerských vzťahoch. Dievčatá si spravili niekoľko seba poznávacích aktivít zameraných na vnímanie seba samej, ich správanie a vzťahy. Následne sa o jednotlivých odpovediach rozprávali a snažili sa nájsť vysvetlenia na ďalšie vzniknuté otázky.