Prednášky február - marec 2012

Prednášky v mesiacoch február a marec 2012

 

Prevencia kriminality, záškoláctvo – 10.2.2012:

            10.2.2012 sme na Špeciálnej základnej škole v Kolárove pripravili besedu s členom mestskej polície v Komárne Alexandrom Tóthom na tému „Prevencia kriminality, záškoláctvo“. Pán Tóth deťom porozprával o práci polície, jej povinnostiach voči občanom a pripomenul deťom ich vlastné povinnosti. Upozornil, že musia rešpektovať a dodržiavať školský poriadok, nariadenia ustanovené detským domovom a zákony platné v Slovenskej republike. Na konci besedy im pripomenul, že každý je zodpovedný za svoje činy a musí niesť ich následky. Besedy sa zúčastnilo 28 žiakov.

 

Šikanovanie – 14.2.2012:

            14.2.2012 sme na SOŠ-SZKI usporiadali besedu s Mgr. Ľudmilou Kliskou. Lektorka sa s žiakmi rozprávala o šikanovaní, hlavne o šikanovaní na školách. Spoločne prebrali rôzne spôsoby a druhy šikanovania, ku každému lektorka prečítala konkrétny príbeh a študenti sa vyjadrili, či sa s ním už stretli. Na konci besedy si vyplnili dotazníky zamerané na sebapoznanie. Na besede sa zúčastnilo 11 žiakov.

Zábery z prednášky v našej fotogalérii ...

 

 

Ako zvládnuť dospievanie, problémy v správaní – 8.3.2012:

            8.3.2012 sme pripravili na SOŠ obchodu a služieb v Komárne besedu na tému „Ako zvládnuť dospievanie – problémy v správaní“. Žiaci sa s lektorkou Mgr. Ľudmilou Kliskou rozprávali o rozdieloch medzi obdobím puberty a adolescencie, o antisociálnom správaní a delikvencii. Hovorili o svojich problémoch s rodičmi, čo je ich dôvodom a ako ich riešiť. Besedy sa zúčastnilo 13 žiakov.

 

Látkové závislosti – 19.3.2012:

            19.3.2012 sme na Špeciálnej základnej škole s VJM v Kolárove pripravili prednášku na tému „Látkové závislosti, protidrogová tematika“. Lektorka Mgr. Zuzana Izsáková sa pri prednáške zamerala na najbežnejšie druhy drog, akými sú alkohol, tabak, marihuana a niektoré bežne dostupné organické rozpúšťadlá (toluén, acetón). Vysvetlila žiakom ako tieto látky vplývajú na zdravie človeka a zdravotné ťažkosti a ochorenia spôsobujú. Žiaci sa počas celej prednášky aktívne zapájali a mali mnoho dotazov a otázok. Na prednáške sa zúčastnilo 17 žiakov.

 

Ako zvládnuť dospievanie, problémy v správaní – 22.3.2012:

            22.3.2012 sme na Špeciálnej základnej škole s VJS v Kolárove pripravili besedu na tému „Ako zvládnuť dospievanie – problémy v správaní“. Žiaci hovorili s lektorkou Mgr. Ľudmilou Kliskou o tolerancii, spôsoboch správania sa k svojim rovesníkom, učiteľom a iným dospelým. Rozprávali sa spolu o príčinách a dôvodoch umiestňovania detí do reedukačných centier, do detských domovov a o živote v nich. Besedy sa zúčastnilo 21 žiakov.

 

Cesta k emocionálnej zrelosti – 23.3.2012:

            23.3.2012 sme na SOŠ-SZKI v Komárne pripravili 2 prednášky s názvom „Cesta k emocionálnej zrelosti“. Lektor PhDr. Tomáš Kiss hovoril so žiakmi o vplyve okolia na správanie človeka, o vplyve skupiny na jednotlivca i o vplyve jednotlivca na skupinu. Rozprávali sa o vzťahoch a správaní žiaka k učiteľom, rodičom, rovesníkom, dospelým a autoritám ako takým. Hovorili o tom, ako vplýva emočná vyzretosť človeka na vzťahy k týmto skupinám ľudí, či sú vzťahy/emócie individuálne podľa konkrétnej osoby, alebo paušálne „zaškatuľkované“ podľa toho, akú autoritu predstavuje daná osoba. Žiaci s lektorom tiež definovali niektoré reakcie mladých ľudí na konflikt a spôsoby jeho riešenia. Prednášok sa zúčastnilo 29 žiakov.

Zábery z prednášky v našej fotogalérii ...

 

AIDS – 26.3.2012:

            26.3.2012 sme na SOŠ obchodu a služieb v Komárne pripravili 2 prednášky na tému „AIDS“. Lektorka Mgr. Zuzana Izsáková najprv oboznámila žiakov s históriou AIDS, kedy a kde bol prvýkrát objavený vírus HIV a aké typy HIV vírusu poznáme. Následne hovorila o spôsoboch prenosu vírusu, o spôsoboch ochrany pred ochorením a o živote s HIV vírusom.  Žiaci sa tiež dozvedeli o príznakoch tejto infekcie a o jej výskyte u nás i vo svete. Prednášok sa zúčastnilo spolu 58 žiakov