Pohybom ku zdraviu - 3. 5. 2011

Dňa 3. 5. 2011 sme v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a Univerzitou J. Selyeho usporiadali v dopoludňajších hodinách pohybové hry a cvičenia pre žiakov materských škôl v priestoroch telocvične Univerzity J. Selyeho. Deti sa s pomocou Mgr. Évy Diósi a budúcich pedagógov zapájali do hier, súťaží a rôznych pohybových aktivít. Program bol rozdelený do troch blokov. V prvom sa študenti venovali deťom z materských škôl s vyučovacím jazykom slovenským, zapájali ich do rôznych hier a súťaží. V druhom bloku cvičili na hudbu spoločne deti zo všetkých materských škôl a v treťom sa študenti venovali deťom z materských škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Spolu sa akcie zúčastnilo 156 detí.

 

Niekoľko záberov z podujatia prinášame v našej fotogalérii ...