Mládež spieva 2012

Mládež spieva 2012

 Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR vyhlásilo na rok 2012
            Celoštátnu súťaž a prehliadku mládežníckych speváckych zborov

                                MLÁDEŽ SPIEVA 2012 – 43.ročník

Regionálne osvetové stredisko a Mestské kultúrne stredisko v Komárne si Vás dovoľujú osloviť pri príležitosti organizovania okresnej súťažnej prehliadky

                                          MLÁDEŽ SPIEVA 2012   

    19.  apríla  2012  - štvrtok - v Mestskom kultúrnom stredisku v Komárne

          Podmienkou pre akceptáciu mládežníckych zborov do súťaže je splnenie dramaturgických podmienok, predovšetkým nacvičenie povinnej skladby. Poradný zbor pre zborový spev  pri  NOC ako povinnú skladbu pre dievčenské zbory a pre miešané zbory vybral skladbu Ivana Hrušovského  Išeu Macek.

Okrem toho odporúča zborom zaradiť do svojho programu skladby jubilujúcich autorov Ladislava Burlasa  Padá lístie  a Milana Nováka Vyhorela lipka. Za uvedenie skladieb týchto autorov môžu byť porotou udelené mimoriadne ceny.
Ďalej sú zbory povinné zaradiť do svojho programu skladbu autora narodeného pred rokom 1650 (napr. Tomás Luis de Victoria, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Orlando di Lasso, Adriano Banchieri, Marcel Dupré). V repertoári zborov môžu byť maximálne dve skladby so sprievodom akýchkoľvek nástrojov.  
 
Prihlášku prosíme zaslať do 30. marca 2012 na adresu :
Regionálne osvetové stredisko v Komárne
Petőfiho 2, P.O.B 159, 94505 Komárno
alebo e-mailom: vlckova.osveta@gmail.com

 
Viac informácií :
Viera Vlčková , ROS Komárno  / 0908 053838 /
Monika Csengelová , MsKS Komárno  / 0905 892 580 /


Tešíme sa na stretnutie s Vami a Vašimi súťažiacimi.

 

Dokumenty na stiahnutie :
• Mládež  spieva – nový organizačný poriadok
• prihláška
• povinné skladby pre mládežnícke zbory