Komárňanské FOTO Spektrum 2020 - AJ S NAMI DOMA

Komárňanské FOTO Spektrum 2020 - AJ S NAMI DOMA

Milí fotografi...

Nakoľko nám dnešná situácia v súvislosti s COVID 19  nedovolí usporiadať výstavu našej súťaže Komárňanské FOTO Spektrum 2020 pre verejnosť, pristúpili sme k inému, inovatívnemu riešeniu.

Keďže sme stihli zorganizovať zasadnutie odbornej poroty výsledky máme a to je dôležité!

Od pondelka 23.03.2020 budeme postupne, každý deň, na našej FB stránke zverejňovať podľa skupín najlepšie fotografie a aj výsledky súťaže.

Keď sa situácia vráti do normálu, výstavu dodatočne v priestoroch Mestského kultúrneho strediska Béni Egressyho v Komárne usporiadame a o termíne vás budeme včas informovať.  

 

Všetkým prajeme pevné zdravie a veľa nových inšpirácií!!!

 

 

Komárňanské FOTO Spektrum 2020

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje Komárňanské FOTO Spektrum 2020, ktoré je okresným kolom 48. ročníka postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2020.

 

Prihlásiť sa môžete vytlačenými fotografiami nie staršími ako 3 roky vo formáte 30 x 40 cm (aj 30 x 45 cm) a jeho odvodeniny pri zachovaní rozmeru dlhšej strany; ako aj štvorcový rozmer 30 x 30 cm. Odporúčame, aby obrazová časť pokrývala celú plochu, bez rámov, okrajov a pasparty. Limit pre jednotlivé fotografické diela je maximálne 5 fotografií v kategórii čiernobielej fotografie, 5 fotografií v kategórii farebnej fotografie, 3 multimediálne prezentácie a jeden súbor v kategórii Cykly a seriály od jedného autora. Limit pre kategóriu Cykly a seriály je minimálne 3 a maximálne 5 fotografií obsahovo i formálne jednotných.

 Prihlásiť sa môžete v nasledovných kategóriách:

I. veková skupina: autori do 16 rokov

a. kategória: čiernobiela fotografia

b. kategória: farebná fotografia

II. veková skupina: autori do 21 rokov

a. kategória: čiernobiela fotografia

b. kategória: farebná fotografia

III. veková skupina: autori nad 21 rokov

(okrem poslucháčov a absolventov študijného odboru fotografia)

a. kategória: čiernobiela fotografia

b. kategória: farebná fotografia

Pre všetky tri vekové skupiny bez rozlíšenia veku

c. kategória: multimediálna prezentácia

d. kategória: cykly a seriály

 

Pre všetkých, ktorí sa chcú tejto postupovej súťaže zúčastniť, prikladáme PROPOZÍCIE s potrebnými informáciami.

 

Termíny Komárňanského FOTO Spektra:

Uzávierka odovzdávania prác:  6. marec 2020

Slávnostné vyhodnotenie a otvorenie výstavy: 1. apríl 2020

                                                                                            o 17 00 hod. MsKS v Komárne

Výstava potrvá do: 24. apríla 2020

 

Štítky na identifikáciu fotografií.

 

Do súťaže sa prihlasuje už len ELEKTRONICKY na stránke Národného osvetového centra v Bratislave https://www.nocka.sk/ v sekcii Súťaže a prehliadky – AMFO – Chcem sa prihlásiť - Nitriansky kraj – Komárno regionálne kolo

 

 

Komáromi FOTO Spektrum 2020

 

Komáromi FOTO Spektrum 2020 címmel a Komáromi Regionális Művelődési Központ meghirdeti az AMFO 2020 elnevezésű, az amatőr fényképészeti alkotások országos többfordulós versenye és kiállítása 48. évfolyamának járási fordulóját.

A verseny iránt érdeklődők számára mellékeljük a szükséges információkat tartalmazó VERSENYSZABÁLYZATOKAT.

A versenybe 3 évnél nem régebbi, kinyomtatott fényképekkel lehet benevezni. Előírt méretek: 30 x 40 cm / 30 x 45 cm, illetve ennek leképezési formája (a hosszabb oldal méretét megőrizve), valamint megengedett a 30 x 30 cm-es négyzetes felület is. Javasolt az ábrás rész teljes felületi lefedése, keret, szegély és paszpartu nélkül. A benyújtott alkotások száma korlátolt, egy versenyző maximálisan 5 darab művel pályázhat a fekete-fehér fénykép kategóriájában, 5 db-bal a színes fényképében, 3 multimédiás bemutatóval és egy adatállománnyal, illetve 3-5 tartalmi és formai értelemben egységes fotográfiával a ciklusok és sorozatok kategóriájában.

 

Az alábbi kategóriákba lehet jelentkezni:

I. korcsoport: 16. életév alatti szerzők

a. kategória: fekete – fehér fénykép

b. kategória: színes fénykép

II. korcsoport: 21. életév alatti szerzők

a. kategória: fekete – fehér fénykép

b. kategória: színes fénykép

III. korcsoport: 21. életév feletti szerzők

(a fényképészeti tanulmányok hallgatói és diplomásai kivételével)

a. kategória: fekete – fehér fénykép

b. kategória: színes fénykép

Mindhárom korcsoport részére életkor szerinti megkülönböztetés nélkül

c. kategória: multimédiás bemutató

d. kategória: ciklusok és sorozatok

 

A Komáromi FOTO Spektrum 2020 időpontjai:

A munkák leadási határideje: 2020. március 6.

Az ünnepélyes eredményhirdetés és a kiállítás megnyitója: 2020. április 1.

 17 00 órakor, VMK, Komárom

A kiállítás látogatható: 2020. április 24-ig.

Címkék fényképek azonosítására.

                                                                  

A versenybe már csak ELEKTRONIKUSAN lehet bekapcsolódni a pozsonyi Nemzeti Népművelési Központ honlapján https://www.nocka.sk/, az alábbi szekción: Súťaže a prehliadky – AMFO – Chcem sa prihlásiť - Nitriansky kraj – Komárno regionálne kolo.           

 

 

Info: Jana Mačicová