COM - DANCE - Nové video z podujatia - AJ S NAMI DOMA

COM - DANCE - Nové video z podujatia - AJ S NAMI DOMA

Nové video z podujatia

Pripravili sme pre vás aj spomienku na jedno z našich posledných podujati uskutočnených v MsKS Béni Egressyho v Komárne. Pozrite si ako sa darilo  našim šikovným tanečníkom na 5. ročníku COM-DANCE - okresnej postupovej súťaže moderného a módneho tanca 6. marca 2020.

 

Krátka reportáž zo súťaže

 

 

 

Báseň, v ktorej každý pohyb je slovom,

komunikácia medzi telom a dušou vyjadrujúca to, na čo slová nestačia. To je tanec.Nemožno ho zapísať, uchopiť nijako inak ako vo chvíli pozerania. Moderný tanec je forma divadelného tanca a dokáže ulahodiť očiam aj srdcu. 

Regionálne osvetové stredisko v Komárne na 5. ročníku COM-DANCE - okresnej postupovej súťaže moderného a módneho tanca vytvorilo 6. marca 2020  priestor na vyjadrenie citov, nálady, obsahu deja zobrazeného skutočným umeleckým pohybom nielen pre divákov, ale hlavne pre amatérskych tanečníkov pôsobiacich v našom okrese.  

Školy, škôlky, tanečné skupiny, kolektívy aj sólisti moderného a módneho tanca okresu Komárno, ktoré sa pravidelne zúčastňujú súťaže, si tak v priestoroch Mestského kultúrneho strediska Béni Egressyho opäť mali možnosť porovnať umeleckú a technickú úroveň, ktorá je výsledkom celoročného snaženia tanečníkov a choreografov.

Tento rok sa na pódiu predstavilo 60 neprofesionálnych tanečníkov.

Silu prežitku u diváka závislej na presvedčivosti výkonov neprofesionálnych tanečníkov hodnotila trojčlenná odborná porota, pozostávajúca z pedagógov základných umeleckých škôl a tanečného konzervatória v Bratislave v zložení: predseda poroty - Bibiána Lanczová, členovia poroty - Andrea Hodeková, Tomáš Duras.

A tak z podujatia, ktoré realizovalo ROS v Komárne v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom Béni Egressyho v Komárne, 6 víťazov okresného kola postupuje na krajskú súťaž Tanečný kolotoč do Nitry, kde budú mať možnosť porovnať si svoje choreografie s tanečníkmi z celého Nitrianskeho kraja.

5. ročník COM-DANCE sa uskutočnil aj vďaka finančnej podpore Mesta Komárno.

 

Výsledková listina

Fotogaléria

 

 

5. ročník COM-DANCE - Vyhlásenie súťaže

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje 5. ročník COM-DANCE – okresnú súťaž moderného a módneho tanca, ktorá je regionálnym kolom celoštátnej postupovej súťažnej prehliadky moderného a módneho tanca Deň tanca 2020.

Súťaž je určená pre všetky kluby, skupiny, krúžky, kolektívy a sólistov moderného a módneho tanca okresu Komárno, ktorí nie sú členmi v žiadnej z tanečných organizácií ako je SZTŠ, IDO, SUTTS, AmaS a pre vekové kategórie MŠ, ZŠ, SŠ a dospelí. Cieľom je motivovať tanečné krúžky, súbory, kolektívy a sólistov  ako aj choreografov k tvorivej práci. Podujatie umožní konfrontáciu činorodých prístupov práce jednotlivých kolektívov a choreografov, metodicky usmerní a pomôže vedúcim a súťažiacim formou rozborového semináru.

 

Tanečné kategórie:

1. Disco choreografie - choreografie, v ktorých dominuje disco tanečný štýl.

2. Hip-hop a break dance choreografie - choreografie, v ktorých dominujú tanečné štýly hip-hop,

break dance, a pod..

3. Scénické a show choreografie - Choreografie vychádzajúce z tanečných techník: modern dance,

balet , jazz dance. Tanečná produkcia s jasne definovanou témou, muzikálový tanec, tanečné epizódy, scénky. Choreografie revuálneho typu - kabaret, revue, paródia... Môže byť použitý akýkoľvek tanečný štýl.

4. Open choreografie - choreografie, v ktorých môže byť použitý akýkoľvek štýl, kombinácia

viacerých tanečných štýlov.

5. Tance iných národov - patria sem všetky tance iných národov - národné tance ako napr. rómsky,

írsky, Country, Latino a pod..

6. Mažoretky a cheer dance - všetky choreografie tanečných ukážok mažoretiek a roztlieskavačiek.

 

Doporučená dĺžka choreografií v jednotlivých tanečných kategóriách do 4 minút.

 

Súťažné kategórie:

I.  kategória - deti I. vo veku do 6 rokov (MŠ)

II.  kategória - deti II. vo veku 6 - 10 rokov (1. stupeň ZŠ)

III. kategória - juniori vo veku 10 - 15 rokov (2. stupeň ZŠ)

IV. kategória  - mládež vo veku 15 – 20 rokov

V. kategória  - dospelí nad 20 rokov a seniori nad 50 rokov

 

Termín konania 5. ročníka COM-DANCE: 06. marca 2020

Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho, Hradná 1, Komárno

Prezentácia a priestorové skúšky súťažiacich sú plánované od 8.00 hod., presný časový harmonogram však bude upravený podľa počtu prihlásených choreografií a v dostatočnom časovom predstihu zaslaný súťažiacim.

 

Prihlášku je potrebné spolu s hudobnou nahrávkou vo formáte MP3 zaslať do 21. februára 2020 na e-mail: tamara.batorova@ros-komarno.sk, alebo osobne doručiť na adresu: Regionálne osvetové stredisko v Komárne, Petőfiho 2, 945 01 Komárno.

 

Propozície

Prihláška

Info: Tamara Bátorová

 

 

5. COM-DANCE - Versenyfelhívás

A Komáromi Regionális Művelődési Központ 5. COM-DANCE címmel meghirdeti a Tánc Napja 2020 elnevezésű, a modern és divat tánc országos, felmenő jellegű verseny és seregszemle járási fordulóját.

A verseny a Komáromi járás minden olyan modern és divat tánccal foglalkozó óvodás, alapiskolás, középiskolás és felnőtt korcsoportú klubot, csoportot, csapatot, szólistát céloz meg, aki semmilyen hivatásos egyesületnek, mint a SzSSz, IDO, TTSSzÚ, SzMTE nem tagja. Cél a klubok, csoportok, csapatok, szólisták, valamint a koreográfusok alkotómunkájának ösztönzése. A megmérettetés lehetőséget kínál az egyes csoportok és koreográfusok tevékeny munkavégzésének összehasonlítására, a vezetőknek és a versenyzőknek pedig elemző szeminárium formájában módszertani iránymutatást és segítséget nyújt.   

 

Tánckategóriák:

1. Disco koreográfiák – azon koreográfiák, melyekben a disco táncstílus uralkodik.

2. Hip-hop és break dance koreográfiák - azon koreográfiák, melyekben a hip-hop, break dance és hasonló táncstílus dominál.

3. Látvány és show koreográfiáka koreográfiák a következő tánctechnikákból merítenek: modern tánc, balett, jazz tánc. A táncelőadás pontosan meghatározott témájú, színházi tánc, táncrészek, táncjelenetek. Revü típusú koreográfiák – kabaré, revü, paródia… Bármilyen táncstílus megengedett.

4. Nyitott koreográfiák – azon koreográfiák, melyekben bármilyen táncstílus alkalmazható, illetve több táncstílus ötvözhető.

5. Más nemzetek tánca – ide sorolható minden más nemzet tánca – nemzeti táncok, mint a roma, ír, Country, Latino stb.

6. Mazsorettek és a szurkoló tánc – a mazsorettek és a vezérszurkolók (pom-pom lányok) táncrészleteinek minden koreográfiája ide tartozik.

 

Az egyes tánckategóriák előadásainak ajánlott időtartama maximum 4 perc.

 

Versenykategóriák:

I.  kategória - gyerekek I. 6 éves korig (óvoda)

II.  kategória - gyerekek II. 6 – 10. életév között (AI alsó tagozat)

III. kategória - juniorok 10 – 15. életév között (AI felső tagozat)

IV. kategória  - ifjúság 15 – 20. életév között

V. kategória  - felnőttek 20. életév felettiek és a  szeniorok 50. életév felett

 

Az. 5. COM-DANCE időpontja: 2020. március 06.

Helyszín: Egressy Béni Városi Művelődési Központ

A versenyzők nevezésének és a térpróbáinak tervezett időpontja 8.00, az időrendet azonban a jelentkező koreográfiák száma alapján pontosítjuk és minden versenyzőnek időben továbbítjuk.

 

A Jelentkezési lapot a zenei felvétellel együtt kérjük az alábbi e-mailre 2020. február 21-ig elküldeni: tamara.batorova@ros-komarno.sk, vagy személyesen átadni a következő címen:  Regionálne osvetové stredisko v Komárne, Petőfiho 2, 945 01 Komárno.

 

Versenyszabályzatok 

Jelentkezési lap

Info: Tamara Bátorová