BENIAKOVE CHYNORANY 2015

BENIAKOVE CHYNORANY 2015

Regionálne osvetové stredisko v Komárne zorganizovalo  29.10.2015 o 8,00 hod. vo svojich priestoroch okresné výberové kolo XXII. Slovenského festivalu poézie

BENIAKOVE CHYNORANY 2015

 

Poslanie festivalu:

Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany súťažnou formou prispieva k rozvoju slovenského umeleckého prednesu, poskytuje priestor vzájomnej konfrontácii výsledkov umeleckej tvorby recitátorov, objavuje mladé recitátorské talenty a systematickou prácou formou vzdelávacích seminárov a tvorivých dielní usmerňuje ich odborný rast. Popularizuje tvorbu významného slovenského básnika Valentína Beniaka, duchovnú poéziu a básnickú tvorbu autorov v európskom kontexte. Tvorivé kontakty s umeleckým prednesom v materinskom jazyku umožňuje tiež slovenským recitátorom žijúcim v zahraničí.

Festival je celoslovenský, otvorený aj pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Súťažné kategórie:

  1. kategória  -  žiaci ZŠ a gymnázií ( 14 - 16 roční)
  2. kategória  -  študenti SŠ a VŠ (17 – 19 roční)
  3. kategória  -   študenti VŠ a dospelí od 20 rokov veku
  4. kategória  -  zahraniční účastníci do 19 rokov
  5. kategória  -  zahraniční účastníci  od 20 rokov veku

        Poznámka: Veková hranica sa určuje k termínu výberových kôl súťaže.