23. 06. 2011 prednáška "Prevencia kriminality, protidrogová tematika"

23. 6. 2011 sme na Základnej škole Komenského v Komárne usporiadali 2 prednášky na tému „Prevencia kriminality, protidrogová tematika“. Obidve prednášky, ktoré viedol člen mestskej polície v Komárne pán Alexander Tóth, mali formu diskusie a lektor postupne odpovedal na všetky otázky žiakov. Informoval ich o zákonoch a nariadeniach vzťahujúcich sa na maloletých, o postihoch týkajúcich sa držania drog a trestnoprávnej zodpovednosti mladistvých a uviedol konkrétne príklady z praxe. Prednášky sa zúčastnilo 41 žiakov.