22. apríl 2009 - 40. ročník Krajskej súťaže Mládež spieva 2009

    Regionálne osvetové stredisko v Komárne zorganizovalo 22. apríla 2009 40. ročník Krajskej súťaže „Mládež spieva 2009“.  Zúčastnili sa jej 3 spevácke zbory z nášho okresu.
  • Detský spevácky zbor „Hlások“ pracuje pri ZŠ v Pribete -  dirigentka Mgr. Katarína Čupková
  •  Detský spevácky zbor „malých“ ZŠ Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským  a MsKS  v Komárne – dirigentka Pfeiferlik Annamária, klavírny doprovod Marta Bakosová
  • Detský spevácky zbor „Schola Mariana“ pri spojenej cirkevnej škole Marienum s VJM na ul. Biskupa Királya v Komárne -  dirigent Stubendek István, klavírny doprovod Kunyik Orsolya a Mgr. Mária Mihályová


Za  Nitriansky samosprávny kraj bol porotou ocenený Detský spevácky zbor „malých“  pri ZŠ Móra Jókaiho s VJM v Komárne a získal 1. pásmo s postupom na celoštátnu prehliadku „Mládež spieva 2009“, ktorá sa konala 5. až 7. júna 2009 v Prievidzi.


Detský spevácky zbor„ malých „ pri MsKS A ZŠ Móra Jókaiho  v Komárne  získal na celoštátnej súťažnej prehliadke   2. pásmo

  •  ďalšie  ocenenie -  Cena riaditeľky ZUŠ L.  Stančeka v Prievidzi za  rozvoj hudobnosti detí mladšieho školského veku.

 

Niekoľko záberov z podujatia ...