Vzdelávanie a sociálna prevencia

Spolu je nám lepšie/Együtt egymásért

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo pre pedagógov základných a stredných škôl okresu Komárno metodický seminár k téme prevencie páchania trestnej činnosti z rodovo, rasovo a nábožensky motivovanej nenávisti v rámci projektu Spolu je nám lepšie/Együtt egymásért finančne...

9. ročník Pohybom ku zdraviu

Regionálne osvetové stredisko v Komárne, Univerzita J. Selyeho v Komárne – Katedra telesnej výchovy a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne pripravili 9. ročník akcie zameranej na podporu pohybovej aktivity mladej generácie s názvom Pohybom ku zdraviu, ktorá sa...

Propagácia kultúry v internetových médiách

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo dňa 9. 10. 2017 o 9.00 workshop Propragácia kultúry v internetových médiách, ktorý sa uskutočnil v rámci programu Týždeň celoživotného učenia. Lektorom bol Braňo Frk, learning designer, od ktorého sme sa dozvedeli, ktoré sociálne siete sú...

3. ročník súťažného kvízu História Komárna vzdialená i blízka

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci so Štátnym archívom v Nitre, pracovisko Archív Komárno pripavilo 3. ročník súťažného kvízu História Komárna vzdialená i blízka na tému Sociálna a zdravotná starostlivosť v premenách čias, ktorý sa uskutočnil 4. 10....

Prevencia v praxi

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Národným osvetovým centrom v Bratislave zorganizovali pre 8. a 9. ročník základných škôl, stredné školy a gymnáziá okresu Komárno edukačné aktivity v prevencii sociálnopatologických javov pod názvom Prevencia...

Obchodovanie s ľuďmi

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Komárne ponúkli základným školy, stredným školám a gymnáziám okresu Komárno vzdelávacie besedy na tému Obchodovanie s ľuďmi. Určené boli pre 8. a 9. ročník...

workshop Umelecký prednes od A po Z

ROS v Komárne organizovalo v mesciacoch apríl - október 2017 cyklický vzdelávací workshop Umelecký prednes od A po Z. Podujatie sa realizovalo v rámci metodickej pomoci pre pedagógov slovenského jazyka a literatúry ZŠ, SŠ, ZUŠ, centier voľného času (CVČ) a ďalších subjektov...

Workshop Kreatívne písanie

Krajské osvetové stredisko v Nitre organizovalo 17. mája pre stredné školy a 19. mája pre základné školy workshop Kreatívne písanie, zameraný na tvorbu, písanie textov a prácu so slovom. Lektori: 17. mája 2017 Mgr. Martin Navrátil z Univerzity Konštantína Filozofa...

2. ročník Týždeň rodiny

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru pripravilo pre základné školy mesta Komárno edukačné podujatie 2. ročník Týždeň rodiny. Pri príležitosti Svetového dňa rodiny (15. máj 2017) sme ponúkli základným školám mesta Komárno...

workshop Tanec príbehu

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s tanečníčkou a choreografkou Soňou Ferienčíkovou pripravili tanečný workshop Tanec príbehu, ktorý sa konal v priestoroch Základnej školy na ulici Eötvösovej v Komárne. Tanec príbehu bol workshop súčasného tanca pre začiatočníkov a mierne...