O nás

Regionálne osvetové stredisko v Komárne je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj.

 • pôsobí v zmysle zákona o kultúrno-osvetovej činnosti
 • územná pôsobnosť sa vzťahuje na mestá a obce okresu Komárno
 • predmetom činnosti je poskytovanie metodického poradenstva v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti
 • podporuje a zabezpečuje rozvoj činnosti kolektívov a jednotlivcov ZUČ a neprofesionálnej umeleckej tvorby
 • realizuje postupové súťaže, prehliadky, festivaly, výstavy, výchovno-vzdelávacie, prezentačné, súťažné podujatia, neformálne vzdelávanie v kultúrno-osvetovej oblasti
 • zabezpečuje prevenciu negatívnych spoločenských javov v okrese Komárno
 • zároveň predmetom činnosti Regionálneho osvetového strediska v Komárne je vyhľadávanie, uchovávanie, ochraňovanie, sprístupňovanie, tvorivé rozvíjanie a využívanie nehmotného kultúrneho dedičstva
 • vykonáva odborno-poradenskú, metodickú a informačno-dokumentačnú činnosť pre kultúrno-osvetové zariadenia a iné právnické a fyzické osoby, ktoré vykonávajú osvetovú činnosť
 • vedie databázu kolektívov a jednotlivcov z oblasti záujmovo-umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby vo svojej územnej pôsobnosti
 • zabezpečuje rozvoj kultúrnej identity a medzikultúrneho dialógu na miestnej  a regionálnej úrovni
 • realizuje rozvoj kultúrneho potenciálu obcí a miest vo svojej pôsobnosti, zabezpečuje rozvoj ich spolupráce a partnerstiev doma i v zahraničí
 • zabezpečuje v rozsahu svojho pôsobenia vydávanie a tlač metodických, dokumentačných, propagačných materiálov, katalógov, bulletinov, repertoárových zborníkov, publikácií a inú propagačnú činnosť

 

Regionálne osvetové stredisko v Komárne ponúka širokej verejnosti pestrú mozaiku podujatí a aktivít.

Radi Vás na našich podujatiach privítame a tešíme sa na spoluprácu.

 

                                                                                                                    Mgr. Viera Vlčková

                                                                                                                            riaditeľka